INMAB PROJECT

  

Interconnection of networks, port,  airport and optimal traffic management in the Metropolitan Area of Barcelona

 


Antecedents:

Les "Rondes" (carreteres de circumval·lació) es van construir com a part del programa d'activitats requerides per a la celebració dels Jocs Olímpics. Van ser dissenyades originalment com una carretera de circumval·lació al voltant de Barcelona, ​​cosa que permetria una millor distribució del trànsit intern i dels punts d'accés. Quan es van posar en funcionament al 1992, hi va haver una notable millora en la mobilitat i la circulació a Barcelona.

Les carreteres de circumval·lació han adquirit nous usos al llarg del temps, com un bypass per a Barcelona. Les respectives distribucions espacials de la població, concentrades al nord, i els seus llocs de treball, concentrats al sud, han creat fluxos de transport que utilitzen els Rondes per creuar la ciutat, el que afegeix nou trànsit i una major congestió. La "Ronda Litoral" és, per tant, la més afectada pels embussos de trànsit, atès que els seus 2 + 2 carrils tenen un volum de trànsit de més de 100.000 vehicles per dia en alguns trams, sense voreres i seguint una ruta sinuosa. La "Ronda de Dalt", que ofereix 3 + 3 carrils i una millor ruta i  condicions dels trams, té una demanda de 170.000 vehicles / dia, que actualment suposa el major volum diari mitjà a Catalunya. El projecte de millora de les Rondes s’emmarca en un context molt més ambiciós de reducció del trànsit intern a Barcelona, que es va proposar en el "Pla de mobilitat urbana de Barcelona per al període 2013-2018", que preveu reduir el trànsit intern de vehicles privats a Barcelona del 26,7% el 2011 al 18,6% en 2018.

 

 

Acció proposada:

Aquesta iniciativa proposa dur a terme una sèrie d'estudis i projectes necessaris per millorar la capacitat, la mobilitat i la seguretat de les "Rondes de Barcelona", eliminar els colls d'ampolla i millorar les connexions amb el port, l'aeroport, la línia ferroviària d'alta velocitat i la xarxa viària transeuropea (TERN). El treball a realitzar es centra en tres àrees: mobilitat, estructures i instal·lacions.

 

 

Objectius:

Per fer front a aquest important canvi de mobilitat cal una reconsideració de la funcionalitat i capacitat de les "Rondes", així com la implementació de projectes i millores per reduir els problemes actuals:

  • Augment de la seguretat viària. Cal reduir els accidents que es produeixen i reduir el temps de resposta i els efectes a la mateixa via i la resta de l'entorn de la xarxa viària.
  • Reduir la congestió i la manca de capacitat en algunes seccions, a causa del seu propi disseny, amb seccions insuficients i manca de connexions estructurals amb la ciutat.
  • Reduir les emissions que genera la congestió actual a les Rondas, i reduir indirectament les de la ciutat globalment, afavorint un trànsit més fluid i una disminució de la congestió a la zona del centre.
  • Reduir els nivells de soroll.
  • Millora la connectivitat per permet que el trànsit intern mantingui una bona interacció amb les Rondas de Barcelona. Enllaços i nodes de connexió millorats.
  • Millorar les connexions amb l'aeroport, l'estació de trens d'alta velocitat "Sagrera" (connexió amb Madrid i la frontera francesa) i especialment amb el port.
  • Millorar les condicions del trànsit a les Rondas per facilitar el seu ús en la distribució urbana, reduint el pas d'aquestes a l’interior de la ciutat.
  • Integrar i informar sobre les estacions de càrrega existents i planificades per a vehicles elèctrics i punts intermodals amb el transport públic, per promoure el seu ús.